Production Ludo Modélisme

Production Ludo Modélisme

  • Percer

Mandrin à Main 0.3 à 3.2mm
Mandrin à Main 0.3 à 3.2mm
6.50
Forêt Carbure 0.1mm
Forêt Carbure 0.1mm
2.50
Forêt Carbure 0.2mm
Forêt Carbure 0.2mm
2.50
Forêt Carbure 0.3mm
Forêt Carbure 0.3mm
1.50
Forêt Carbure 0.4mm
Forêt Carbure 0.4mm
1.50
Forêt Carbure 0.5mm
Forêt Carbure 0.5mm
1.50
Forêt Carbure 0.6mm
Forêt Carbure 0.6mm
1.50
Forêt Carbure 0.7mm
Forêt Carbure 0.7mm
1.50
Forêt Carbure 0.8mm
Forêt Carbure 0.8mm
1.50
Forêt Carbure 0.9mm
Forêt Carbure 0.9mm
1.50
Forêt Carbure 1.0mm
Forêt Carbure 1.0mm
1.50
Forêt Carbure 1.1mm
Forêt Carbure 1.1mm
1.50
Forêt Carbure 1.2mm
Forêt Carbure 1.2mm
1.50
Forêt Carbure 1.3mm
Forêt Carbure 1.3mm
1.50
Forêt Carbure 1.4mm
Forêt Carbure 1.4mm
1.50
Forêt Carbure 1.5mm
Forêt Carbure 1.5mm
1.50
Forêt Carbure 2.0mm
Forêt Carbure 2.0mm
1.50
Forêt Carbure 2.5mm
Forêt Carbure 2.5mm
1.50
Forêt Carbure 3.0mm
Forêt Carbure 3.0mm
1.50
Foret HSS
Foret HSS
1.20
de 0.3mm à 2mm